บุคลากร

Computer & Information Technology Center


นาย นิติธรรม ไชยสังข์

รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

nitithom@northcm.ac.thนาย ชัยวัฒน์ คำก้อน

หัวหน้าฝ่ายระบบเน็ตเวิร์ค

chaiwhat@northcm.ac.th

นาย กอบชัย หนุฉิม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

kobchai@northcm.ac.th

นาย วิเชษฐ์ เวียงชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเซอร์วิส

wichet@northcm.ac.th

นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง

เลขานุการ

patcharawan@northcm.ac.thเจ้าหน้าที่ระบบเน็ตเวิร์ค

นาย สงวน บุญจริง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ Appication

sanguan@northcm.ac.th

นาย สุทธิชัย สุ่มดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเซอร์วิส

suthichai@northcm.ac.thนาย ชูเชฐ ญาณสร้อย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ Appication

chochet@northcm.ac.th

นาย วุฒินันต์ อ่ำศรีเวียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเซอร์วิส

wuttinon@northcm.ac.th

นางสาว รัญชนา พัฒนหิรัณย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ Appication

runchana@northcm.ac.th

นาย อัฐพล เวียงเขียว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ Web Master

attapon@northcm.ac.th

นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ Web Master

rattanaporn@northcm.ac.th