โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย

ที่ปรึกษา

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดี

อาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์

รองอธิการบดี

อาจารย์มณีวรรณ ชลัย

รองอธิการบดี

อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ. บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ชินวร ชวสินธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

อาจารย์อดิศักดิ์ เมฆพัฒน์

ผู้ช่วยรองอธิการบดี