ข่าวสาร

ระบบ Advanced Technology for Organization Management (ATOM)

เมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2559


§ รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ

            จากที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้ามาจัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบระหว่างสถาบันการศึกษา ระหว่างระบบ ATOM และระบบ TCMS นั้น

            ระบบ ATOM เป็นระบบบริหารงานสำหรับสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยระบบหลักคือ งานรับเข้า ระบบงานทะเบียน ระบบแจ้งจบการศึกษา โดยได้แบ่งโครงสร้างของระบบออกเป็นจำนวน 4 ส่วนหลักอันได้แก่

1.       VU Admin คือระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าของระบบ

2.       VU Office คือระบบงานสำหรับฝ่ายงานต่างๆ โดยระบบจะทำการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานเองและมีสิทธิในการเข้าถึงมากกว่าระบบที่ทำงานผ่านเว็บไซต์เช่นการปลดล็อค การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

3.       VU Family คือระบบที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบสถานะต่างๆผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

4.       VU Smart Room คือระบบที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรนักศึกษาและบุคลากร และใช้ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆในการเข้าร่วม


ระบบ ATOM มีการพัฒนาฐานข้อมูลให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเน้นที่ความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ และสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบ RFID ของบัตร Smart Purse ได้ จากข้อดีดังกล่าว หากนำระบบดังกล่าวมาทำการติดตั้งทดแทนระบบ TCMS ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ ทางผู้จัดทำรายงาน เห็นว่าจะสามารถลดปัญหาการออกรายงานต่างๆที่ระบบ TCMS ไม่สามารถออกรายงานผลได้และมีความสามารถในการพัฒนาระบบต่อไปได้By

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้